Ochrana osobných údajov

SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.
PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV


 1. 1. SYRÁREŇ BEL SA STARÁ O VAŠE SÚKROMIE

  Cieľom Skupiny BEL je naplniť očakávania svojich zákazníkov v maximálnej možnej miere a byť so svojimi zákazníkmi v čo najužšom kontakte. Za týmto účelom Skupina BEL často rôznymi spôsobmi získava a zhromažďuje osobné údaje svojich zákazníkov. Skupina BEL si je však vedomá toho, aká dôležitá je pre zákazníkov ochrana ich súkromia. Z tohto dôvodu Skupina BEL považuje za dôležité uistiť svojich zákazníkov, že vynakladá tú najlepšiu starostlivosť, aby dôvernosť každého osobného údaju poskytnutého zákazníkom bola zaručená.

  Syráreň Bel sa zaväzuje, že nebude porušovať Vaše súkromie a zabezpečí úplnú transparentnosť a bezpečnosť pri získavaní, zhromažďovaní a uchovávaní Vašich osobných údajov.

  Ako súčasť tohto záväzku sme zaviedli politiku týkajúcu sa spracúvania osobných údajov našich zákazníkov. Táto Politika ochrany osobných údajov zákazníkov opisuje podmienky, jedine po splnení ktorých bude Syráreň BEL používať Vaše osobné údaje.

  Subjekt zodpovedný za získavanie a zhromažďovanie Vašich osobných údajov je Syráreň Bel Slovensko, a. s.,Lastomírska 1,
  071 01 Michalovce.

 2. 2. SÚHLAS

  « Osobnými údajmi » sa rozumejú akékoľvek získané údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

  Pred poskytnutím akéhokoľvek osobného údaju Vám dôrazne odporúčame, aby ste si starostlivo prečítali túto Politiku.

  Syráreň BEL použije Vaše osobné údaje na marketingové účely. Syráreň BEL môže spracúvať Vaše osobné údaje len na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe Vášho súhlasu.

 3. 3. PRINCÍPY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV

  Legitímnosť: Pred začatím spracúvania osobných údajov je nutné vymedziť účel spracúvania osobných údajov; účel
  spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Spracovanie osobných údajov nezahŕňa osobitné kategórie osobných údajov, tzv. citlivé údaje (t.j. osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života).

  Relevantnosť: Spracúvajú sa len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie;

  Presnosť: Spracúvané sú len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje budú blokované a bez zbytočného odkladu opravené alebo
  doplnené; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a
  úplné, budú zreteľne označené a bez zbytočného odkladu zlikvidované;

  Transparentnosť: Vaše osobné údaje sú získavané výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel, o ktorom budete
  informovaný; je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti. Osobné údaje sa spracúvajú a využívajú výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely;

  Uchovávanie: Zhromaždené osobné údaje budú spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas
  doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania;

  Súhlas: Osobné údaje sú spracúvané len na základe udelenia Vášho súhlasu;

  Bezpečnosť: Bezpečnosť a dôvernosť všetkých zhromaždených osobných údajov je zaručená prijatými primeranými
  a Dôvernosť technickými, organizačnými a personálnymi opatreniami zodpovedajúcimi spôsobu spracúvania osobných
  údajov.

 4. 4. ROZSAH

  Táto Politika sa vzťahuje na:
  - Každé spracovanie osobných údajov, ktoré môže byť vykonané v rámci našich vzťahov s našimi zákazníkmi.
  - Každú webovú stránku Skupiny BEL, najmä webovú stránku Syrárne BEL: http://www.bel-slovakia.sk

 5. DRUH ZHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  V závislosti od druhu vzťahu, v ktorom sa s Vami nachádzame, budeme požadovať nasledovné informácie o Vás a/alebo Vašich rodinných príslušníkov:
  - kontakty (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail,...)
  - osobné údaje (dátum narodenia,...)
  - údaje o Vašej rodine (počet rodinných príslušníkov, vek,...)

  Vaše spotrebné návyky, čo sa týka mliečnych produktov/syrov

  Syráreň BEL považuje za potrebné, aby rodičia boli informovaní o prípadnom kontakte ich maloletých detí s našou spoločnosťou. Z tohto dôvodu sa Syráreň BEL zaväzuje požadovať od rodičov/poručníkov/opatrovníkov e-mailové adresy používateľov Internetu mladších ako 12 rokov za účelom ich pridania do kópie každého e-mailu týkajúceho sa osobných údajov detí. Rodičia/poručníci/opatrovníci sú oprávnení požadovať prístup k osobným údajom ich dieťaťa, ako aj požadovať ich úpravu alebo vymazanie z našej zákazníckej databázy prostredníctvom našich služieb zákazníkom.

 6. 6. MOMENT ZÍSKAVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Vaše osobné údaje môžu byť získavané v rôznych momentoch, najmä:
  - v prípade kontaktovania nášho oddelenia služieb zákazníkom (otázky, nároky, …)
  - v prípade účasti na marketingových programoch alebo animáciách (súťaže, hry, newslettere, …)
  - v prípade prehliadania webových stránok Skupiny BEL

 7. 7. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Zabezpečenie odpovede na každú Vašu požiadavku adresovanej na oddelenie služieb zákazníkom

  Zlepšenie našich produktov, najmä vďaka lepšiemu porozumeniu Vašich potrieb a želaní

  Zabezpečenie sťahovania zľavových kupónov z webových stránok Skupiny BEL

  Zasielanie newsletterov, propagácií alebo ponúk od partnerov. Odoberanie týchto newsletterov môžete zrušiť kedykoľvek kliknutím na odkaz uvedený v dolnej časti týchto e-mailov.

  Zabezpečenie a vylepšenie používania webových stránok Skupiny BEL (prehliadanie, zabezpečenie údajov,…)

  Súladnosť postupov so všeobecne záväznými právnymi predpismi

 8. 8. POSKYTOVANIE A SPRÍSTUPŇOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÍSKANÝCH NA ZÁKLADE VÁŠHO SÚHLASU

  V niektorých prípadoch bude potrebné poskytnúť alebo sprístupniť Vaše osobné údaje interným alebo externým príjemcom:

  Vnútornými príjemcami sú autorizované subjekty, najmä:
  - IT Služby
  - Marketingové služby

  Externými príjemcami sú najmä:
  - Externí poskytovatelia služieb: externé IT služby, call centrá, tlačiarne
  - Reklamní partneri, správa reklamných operácií spoločnosti

  Poskytnúť alebo sprístupniť Vaše osobné údaje bude taktiež nutné v prípade ich vyžiadania orgánmi verejnej moci v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.

 9. 9. BEZPEČNOSŤ

  Syráreň BEL vynakladá tú najlepšiu starostlivosť prijímaním primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení s cieľom zabezpečiť Vaše osobné údaje pred ich neúmyselnou alebo úmyselnou stratou alebo zničením, pred neoprávneným prístupom k Vašim osobným údajom či pred neoprávneným sprístupnením alebo zverejnením Vašich osobných údajov.

 10. 10. COOKIES

  Syráreň BEL si Vás dovoľuje informovať, že je pravdepodobné, že používa dočasné "cookies", ktoré zostávajú uložené do momentu, kým ukončíte prehliadanie webovej stránky.
  Tieto cookies sú údaje uložené v pamäti RAM Vášho počítača. Neumožňujú nám identifikovať Vás; avšak uchovávajú informácie o prehliadaní alebo o Vašom počítači na webovej stránke (stránky, ktoré ste prehliadali, dátum a čas prehliadania, atď.), ktoré nám umožňujú čítať ich počas Vašich nasledujúcich návštev.
  Údaje zhromaždené prostredníctvom cookies slúžia k Vašej identifikácii v prípade, ak sa chcete pripojiť do Vášho osobného priestoru alebo využiť službu zapamätania si Vášho pripojenia na webovú stránku.
  Hneď ako zavriete Váš internetový prehliadač, údaje sa stratia.
  Dovoľujeme si Vás informovať, že máte možnosť zakázať ukladanie cookies do Vášho počítača prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača, a to nasledovne:

  - Ak používate Internet Explorer (Microsoft): zvoľte "Nástroje" a následne "Možnosti siete Internet", kliknite na kartu "Ochrana osobných údajov". Potom zvoľte "Pokročilé nastavenia Ochrany osobných údajov", kliknite na "Prepísať automatickú správu súborov cookie" a zvoľte "Odmietnuť všetky súbory cookie". Kliknite na "OK".
  - Ak používate Firefox: zvoľte "Nástroje" a následne "Možnosti". Na karte "Súkromie", označte "Požiadať webové stránky, aby nesledovali moju aktivitu". Kliknite na OK.
  - Ak používate Chrome, kliknite na "Nastavenia", potom na "Zobraziť rozšírené nastavenia". Potom v časti "Súkromie", kliknite na "Nastavenia obsahu" a zvoľte si Vami preferovanú možnosť v časti Súbory cookie.

  Pri iných verziách internetových prehliadačov si prosím pozrite súbory pomoci alebo si prosím prečítajte pokyny pre používateľov internetového prehliadača.

 11. 11. UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

  Vaše osobné údaje nebudú uchovávané po dobu dlhšiu, aká bude nevyhnutná na dosiahnutie účelu ich spracúvania.

 12. 12. PRÍSTUP A ZMENA

  Prístup a zmena Vašich osobných údajov je možná kedykoľvek prostredníctvom oddelenia služby zákazníkom podaním žiadosti o ich zmenu na nasledovnej adrese alebo kliknutím tu:

  Výrobný závod:
  Syráreň Bel Slovensko, a. s.
  Lastomírska 1
  071 01 Michalovce

  telefón : +421 (0) 56 6413 111
  +421 (0) 56 6413 188
  fax: +421 (0) 56 6413 201

  Obchodné a marketingové oddelenie:
  Syráreň Bel Slovensko, a. s.
  Kalinčiakova 27
  831 04 Bratislava
  telefón / fax: +421 (0) 2 4445 4685
  e-mail: informacie@groupe-bel.com

  Rovnakým vyššieuvedeným spôsobom je možné Vaše osobné údaje upraviť v prípade, že nie sú správne, úplné alebo aktualizované.

  Rovnakým vyššieuvedeným spôsobom taktiež môžete odmietnuť zhromažďovanie alebo spracúvanie Vašich osobných údajov.

  Svoje práva dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môžete uplatniť:
  a) písomne a z obsahu Vašej žiadosti musí vyplývať, že uplatňujete svoje právo dotknutej osoby. V takom prípade sa žiadosť považuje za podanú podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; žiadosť podanú elektronicky, elektronickou poštou alebo faxom je potrebné doručiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice Vám Syráreň BEL odovzdá.

  Všetky Vaše žiadosti sa budeme snažiť vybaviť k Vašej najväčšej spokojnosti v súlade s platnými právnymi predpismi.

 13. 13. ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍCH OSÔB

  Niektoré z našich webových stránok vám môžu ponúknuť možnosť poslať odkaz na stránku webovej stránky Skupiny BEL tretím osobám. V takom prípade Vás budeme musieť požiadať o Váš e-mail a o e-mail tretej osoby.
  Každá e-mailová adresa získaná týmto spôsobom bude použitá len na tento účel a bude následne bezodkladne odstránená.

 14. 14. AKTUALIZÁCIE

  Vezmite, prosím, na vedomie, že táto Pravidlá môžeme aktualizovať či zmeniť bez toho, aby sme Vás na to vopred upozornili. Z tohto dôvodu doporučujeme pravidelne kontrolovať obsah tohto dokumentu, aby ste si boli vedomí prípadných zmien a aktualizácií.