Podmienky používania

Ďakujeme za návštevu našej webovej stránky. Prosím, podrobne si prečítajte Podmienky používania webovej stránky spoločnosti SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s. obsiahnuté v tomto dokumente.

SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 238/V, IČO: 31 651 321, so sídlom Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, (ďalej v tomto dokumente ako "BEL"), prevádzkuje webovú stránku www.leerdammer.sk, (ďalej v tomto dokumente ako "Webová stránka"). Na účely týchto Podmienok používania webovej stránky spoločnosti SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s. sa webovou stránkou rozumejú všetky prvky, ktoré tvoria internetové stránky BELU.


Obsah Webovej stránky je výlučným vlastníctvom BELU a je chránený zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

Hosting Webovej stránky pre BEL zabezpečuje spoločnosť Azure, vedený spoločnosťou Claranet (Sídlo: 34 rue des Gardinoux, 93306 Aubervilliers, Francúzsko).

Funkčný a kreatívny dizajn, ako aj technický návrh a vývoj pre BEL boli zrealizované agentúrou Blast Radius Amsterdam.

Tieto Podmienky používania webovej stránky spoločnosti SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s. upravujú práva a povinnosti BELU ako poskytovateľa Webovej stránky a práva a povinnosti Používateľov Webovej stránky (ďalej v tomto dokumente ako "Používateľ").
Vstupom, prehliadaním alebo akýmkoľvek používaním webovej stránky bez výhrad potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete Podmienkam používania webovej stránky spoločnosti SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.

Používanie webovej stránky

- Kvalita informácií:

BEL vynakladá čo najväčšiu starostlivosť a všetky prostriedky, aby mohol poskytovať na Webovej stránke čo najkvalitnejšie informácie.
BEL však nezaručuje presnosť a úplnosť týchto informácií.
V zmysle uvedeného BEL nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vznikne priamo alebo nepriamo v dôsledku použitia takýchto informácií a/alebo v prípade, ak by sa mali tieto informácie preukázať ako nepresné alebo neúplné.

- Prístup na Webovú stránku:

BEL sa snaží zabezpečiť, aby Webovú stránku bolo možné prehliadať kedykoľvek.

BEL však nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade ťažkostí s prístupom na Webvú stránku alebo prerušenia pripojenia, a to bez ohľadu na ich príčinu.

BEL si vyhradzuje právo vykonávať akékoľvek zmeny na Webovej stránke, ktoré považuje za potrebné, a to bez predchádzajúceho upozornenia, a to aj v prípade, ak sa prístup na Webovú stránku preruší.

BEL nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vznikne priamo alebo nepriamo v dôsledku prístupu na Webovú stránku a/alebo webové stránky partnerov BELU, alebo naopak, v dôsledku nemožnosti prístupu na Webovú stránku, vrátane straty dát, poškodenia, zničenia alebo vírusov, ktoré by mohli mať vplyv na Váš počítač, a/alebo v dôsledku prítomnosti vírusu na Webovej stránke.
Vstupom, prehliadaním alebo akýmkoľvek používaním webovej stránky vyhlasujete, že ste skontrolovali, či Váš počítač alebo používané zariadenie neobsahuje žiaden vírus a je v bezchybnom stave.

- Doručovanie listov/emailov:

BEL nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorenie, stratu alebo zlé doručovanie listu/emailu, a to buď v dôsledku chybného doručovania alebo v dôsledku zadania nesprávnej emailovej adresy.

- Odkazy na iné webové stránky:

Webová stránka zabezpečuje prístup na externé webové stránky partnerov prostredníctvom odkazov alebo zahrnutím obsahu webových stránok partnerov.
Napriek starostlivému výber odkazov na externé webové stránky, BEL nenesie žiadnu zodpovednosť za poskytovanie týchto externých webových stránok, a to ani pokiaľ ide o obsah, reklamu, produkty, služby alebo iné materiály, ktoré pochádzajú z týchto externých webových stránok alebo ktoré sú dostupné na alebo z týchto externých stránok.
BEL nezodpovedá za konanie alebo akékoľvek opomenutie svojich partnerov.

Podmienky pre úpravu Webovej stránky

Komentáre alebo správy zverejnené na Webovej stránke sú upravované vopred. Nesúlad s jedným z nasledujúcich pravidiel má za následok nezverejnenie predmetného komentáru alebo správy:

- komentáre, ktoré sú urážlivé, rasistické, pornografické, pedofilné, podporujúce trestnú činnosť alebo samovraždu,
- komentáre reprodukujúce súkromnú komunikáciu bez súhlasu dotknutých osôb,
- agresívne alebo vulgárne komentáre,
- komentáre dosahujúce tzv. Godwinov bod, t.j. uvádzajúce kontroverzné témy nesúvisiace s prebiehajúcou diskusiou,
- komentáre, ktorých jediným cieľom je vložiť odkaz na externú webovú stránku (spam alebo trashback),
- komentáre, ktorých obsah je možné považovať za nesúladný s dobrými mravmi.

BEL nebude zdôvodňovať, odpovedať alebo komentovať žiadnu požiadavku/alebo komentár súvisiaci s nezverejnením komentáru. Rozhodnutie BELU je konečné a nemožno ho spochybniť.

Používateľom môže vzniknúť zodpovednosť za zverejnenie ich komentárov.

Možnosť nahlásiť porušenie:

Šokujúcu alebo pochybnú správu je možné nahlásiť vyplnením formulára na nasledujúcej adrese.

Dobrovoľný charakter odpovedí

Používatelia nie sú povinní odpovedať na žiadnu otázku položenú v dôsledku zverejnenia ich príspevku.

Duševné vlastníctvo:

Informácie zverejňované na Webovej stránke môžu byť použité iba na osobné a nekomerčné účely.
Akékoľvek komerčné použitie týchto informácií alebo použitie informácií na akýkoľvek iný účel ako osobný, sa zakazuje. Prístup na Webovú stránku je bez poplatku.
Prvky zverejnené na Webovej stránke sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a medzinárodnými zmluvami a dohodami, ktorých predmetom je ochrana duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie, zmena alebo úplná či čiastočná reprodukcia prvkov Webovej stránky na iný účel ako osobný je prísne zakázané a môže byť dôvodom vzniku občianskoprávnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti porušiteľa. Tento zákaz platí bez ohľadu na priebeh reprodukcie, použitia a/alebo modifikácie prvkov, a bez ohľadu na dobu ich trvania.
Prospech plynúci z práv z reklamy, ako aj z autorských práv na hudobné diela, obsiahnuté v týchto filmoch, patrí autorovi predmetného diela alebo inej osobe oprávnenej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Rovnako aj všetky ochranné známky uvádzané na tejto Webovej stránke sú výlučným vlastníctvom BELU alebo subjektu, ktorý udelil BELU licenciu na ich používanie. Akákoľvek reprodukcia týchto ochranných známok bez predchádzajúceho súhlasu BELU je prísne zakázaná.

Všeobecne platí, že BEL nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vznikne priamo alebo nepriamo v dôsledku zakázaného použitia informácie alebo iného prvku zverejneného na Webovej stránke.

Rozhodné právo

Práva a povinnosti, ktoré vzniknú v súvislosti s touto Webovou stránkou sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

BEL si vyhradzuje právo aktualizovať tieto informácie kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.